• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2015.03.03 - raportowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Przypominamy, że podatnicy podatku dochodowego (oraz jednostki nie będące podatnikami - np. spółki osobowe)  dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi, tj.jeśli :

1) podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym przedsiębiorstwem lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa (nie mniejszy niż 5%), albo

2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę za granicą,  bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w  zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu (nie mniejszy niż 5%) krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem/ami krajowym/ymi lub podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, lub

4) istnieją powiązania o  charakterze rodzinnym (małżeństwo lub 1 i 2 stopień)  lub wynikające ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami lub osobami pełniącymi w nich funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

zobowiązani są do stosowania w w/w transakcjach warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty ("rynkowych"). 

 

Do ustalania w/w cen mogą posłużyć następujące metody :

1) porównywalnej ceny niekontrolowanej (np. z ofert innych podmiotów lub przetargu)

2) ceny odprzedaży (pomniejszenie ceny rynkowej o rozsądną marżę sprzedawcy)

3) rozsądnej marży "koszt plus" (powiększenie poniesionych kosztów o rozsądną marżę)

ewentualnie metody zysku transakcyjnego.
 

Jeśli łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi przekracza równowartość (wg średniego kursu NBP na 31.12 roku poprzedzającego) :

         1) 100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 (dotyczy tylko osób prawnych), lub
         2) 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, lub
        3) 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.
muszą one powiadomić o tym fakcie US w zeznaniu rocznym, oraz sporządzać szczegółową dokumentację tych transakcji, obejmującą :

1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i  podejmowane ryzyko);

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;

3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;

4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w  jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;

5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;

6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

W przypadku kontroli dokumentację powyższą przedkłada się do właściwego US w ciągu 7 dni od daty wezwania.
W związku ze zbliżającym się terminem skłądania deklaracji podatkowych prosimy klientów o zgłaszanie powiązań, oraz uzupełnienie w/w dokumentacji.
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00